• کدخبر: 58778
  • تاریخ انتشار خبر: ۸:۳۱ ب.ظ - دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
  • چاپ خبــر
سروده ای از شاعر فریدنی:

شد شکـوفا غنچــه ای از گلشن باغ عـلی

شاعر فریدنی قطعه شعری را به مناسبت بمناسبت تولد حضرت قمر بنی هاشم سروده است که آن را تقدیم مخاطبان می کنیم.

به گزارش دیار اقوام، محمد علی صادقی خویگانی شاعر فریدنی قطعه شعری را به مناسبت بمناسبت تولد حضرت قمر بنی هاشم سروده است که آن را تقدیم مخاطبان می کنیم.

قمر بنی هاشم

ذات پـاک کـردگـار، دری بـدنیــا کـرد عطـا …… زاده ام الـبـنـیــن ، پــورِ علـی مرتــضــی

شـد تولـد حضـرت عبـاس، مـاه هـاشـمی …… پـاسـدار بـا وفـای تـشـنـه کـام کـــربــلا

چشم چون چشم غزالان، قد چون سروسهی …… ابروانش چون کمان و خلق و رویش با صفا

هر که در درماندگی نـامش بـراند بر زبـان …… گر که غرق است توی دریا، یا بود در قعر چاه

یا که سرگردان بود انـدر بیابان روز و شب ……. یا اگــر جائـی بمـاند بی معیـن و بـی پنــاه

از کــمربنـدش بگیـرد آن عـزیـز کـردگـار ……. می دهد در دم نجـاتـش از غم و رنج و بـلا

این چنیـن مـولـود بـاشـد افتخـار شیعیان ……. روز مـولـودش مبــارک بـر علـی مرتضی

گبر و کـافر یا مسیحی یا نسـارا سربــسر …… چون که گردند ناامید سازند ابوالفضل را صدا

در شجـاعـت ثانی حیـدر بود آن شهسوار …… از شباهت هم شبیه است با محمد مصطفـی

در سخاوت حاتم طـایی از او بگرفتـه وام …… جـان نهاد انـدر طبـق بنمـود بـر قـرآن فـدا

از گـلستان نبـوت شـاخه ها روئیـده است …… یک حسن ، دوم حسین آن تشنه کام کربلا

بر جمالش احسن الله آنچنان رخشــان بو …… تابش نورش خجل بنوده است خورشید و ماه

من فـدا گردم بر آن قـد رسـای حضرتـش …… زیـن تولـد شادمان گردیـد هم ارض و سما

افتخـار مـاست این هیئـت بـود بـر نـام او …… این حسینیــه بنـام حضـرتـش گــشتـه بنـا

حضـرت عبـاس آن مـرد همیشـه جاودان …… نـام او بـــاب الـحــوائـج شـافـع روز جــزا

شد شکـوفا غنچــه ای از گلشن باغ عـلی …… بوی عطرش عنبرافشان گشت در ارض وسما

انتهای پیام/ع

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها