• کدخبر: 56581
  • تاریخ انتشار خبر: ۲:۰۶ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۷
  • چاپ خبــر

بررسی عوامل موثر بر ضایعات سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدن)

برای افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه افزایش تولید سیب زمینی باید بهره وری از عوامل تولید به ویژه آب و خاک را افزایش و ضایعات محصولات کشاورزی را تا حد ممکن کاهش داد.

به گزارش دیار اقوام، با توجه به ضرورت افزایش تولید محصولات کشاورزی در ایران و جهان، افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت به دلیل وجود محدودیت های منابع آبی و همچنین محدودیت زمین های دارای پتانسیل کشت، امکان پذیر نیست.
بنابراین برای افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه افزایش تولید سیب زمینی باید بهره وری از عوامل تولید به ویژه آب و خاک را افزایش و ضایعات محصولات کشاورزی را تا حد ممکن کاهش داد.
به همین منظور هدف اصلی در پژوهش حاضر «بررسی عوامل موثر بر ضایعات سیب زمینی و ارائه پیشنهاداتی برای حل این موضوع در شهرستان فریدن» می باشد، که به روش پیمایشی انجام شده است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشاورزان شهرستان فریدن است ) ۱۴۰۰۰ N=) که بر اساس فرمول کوکران ۲۰۰ نفر به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند.
داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد، که روایی ظاهری ومحتوایی پرسشنامه آن توسط اعضای هیات علمی و کارشناسان مربوطه تایید گردید و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ ) ۸۸ /۰ – ۷۴ / ۰ ( تایید گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است.
نتایج پژوهش نشان داد بیشترین میزان ضایعات سیب زمینی در مرحله پس از برداشت و انبارداری است و مهمترین دلیل ضایعات سیب زمینی نیز در منطقه مورد مطالعه عدم وجود کارخانجات فراوری سیب زمینی در منطقه، ناهماهنگی بین میزان نیاز کشور و میزان تولید سیب زمینی و مازاد بودن تولید آن در منطقه و کشور، عدم استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و آفات کشها، تولید بیش از حد سیب زمینی و عدم رعایت تناوب کشت ( کشت تک محصولی) و نامناسب بودن مواد اولیه بسته بندی سیب زمینی عنوان شد.

در ادامه برای مشاهده  این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

انتهای پیام/ع

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها